Agribank – Chi nhánh Vạn Ninh
Stk: 4705205246672
Tên: Trương Thị Tố Trân

Vietcombank – Chi nhánh Vạn Ninh
Stk: 0181003381253
Tên: Trương Thị Tố Trân

Acb – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Stk: 240634299
Tên: Trương Thị Tố Trinh

Techcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Stk: 19032225280010
Tên: Trương Thị Tố Trinh

Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.